Статут асоціації

Статут
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«Асоціація онкогематологів України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Асоціація онкогематологів України» (у подальшому – «Організація») є добровільним громадським об’єднанням, яке здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи – непідприємницького товариства, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та іншими документами, які затверджені відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

1.3. Організація створюється на невизначений строк і може користуватися всіма правами, наданими громадським організаціям чинним законодавством України.

1.4. Засновниками Організації є:

 • Крячок Iрина Анатолiївна
 • Титоренко Iрина Бориciвна

надалі разом – «Засновники», а кожен окремо – «Засновник».

1.5. Членами організації є особи, об’єднані на основі спільних інтересів та за професійною ознакою, медичні працівники, для реалізації мети (цілей), передбачених цим Статутом, і які у передбаченому Статутом порядку вступили до Організації

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Організація має повне найменування:

- українською мовою: Громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ОНКОГЕМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ»;

- російською мовою: Громадська організація «АсСоциация онкогематологов Украины»;

- англійською мовою: Громадська організація «Association of onco hematologists of Ukraine».

2.2. Організація має скорочене найменування:

- українською мовою: «АСОЦІАЦІЯ ОНКОГЕМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ»;

- російською мовою: «АсСоциация онкогематологов Украины»;

- англійською мовою: «Association of onco hematologists of Ukraine».

2.3. Місцезнаходження Організації: Україна, м. Київ, 03022, вул. Ломоносова, 33/34.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.

3.2. З моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку Організація набуває статусу юридичної особи, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і іноземній валюті.

3.3. Організація може мати власну символіку (емблему, знаки для товарів і послуг, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до статуту.

3.4. Організація користується рівними правами і несе обов'язки, пов'язані з його діяльністю, має печатку з власним найменуванням, бланки, штампи та інші реквізити.

3.5. Організація має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах України та юрисдикційних органах інших держав.

3.6. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй на праві власності майном, на яке, відповідно до чинного законодавства України, може бути звернено стягнення. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів. Так само й члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.

3.7. Організація має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які угоди (контракти), що не заборонені законами країни їх укладання чи виконання, з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, які не передбачають отримання прибутку. Організація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3.8. Організація має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, що необхідні для реалізації установчих цілей та предмету діяльності Організації у порядку, визначеному чинним законодавством України, та не передбачають отримання прибутку.

3.9. Організація має право у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, розпоряджатися майном Організації. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

3.10. Організація має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці, включаючи оплату праці в іноземній валюті згідно з чинним законодавством, створювати тимчасові колективи, комітети.

Організація самостійно розробляє та затверджує штатний розклад. Організація встановлює норми праці з урахуванням чинного законодавства України.

Умови оплати праці, надання відпусток та питання пенсійного забезпечення іноземних громадян та осіб без громадянства визначаються в індивідуальному трудовому договорі (контракті) і локальних нормах, діючих в Організації. Громадяни України мають право працювати в Організації за трудовим контрактом у випадках, встановлених локальними нормативними актами, діючими в Організації, та чинним законодавством України.

Організація має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.

3.11. Організація має право без обмеження приймати рішення щодо здійснення поточної діяльності відповідно до свого Статуту.

 

4. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Основною метою діяльності Організації є об'єднання медичних працівників для задоволення та забезпечення їм сприятливих соціальних, економічних та професійних умов, підготовки професійних кадрів та постійне підвищення кваліфікації медичних працівників, інтеграції системи медичного обслуговування України до стандартів Європейського Союзу, підтриманню високих професійних стандартів медичного обслуговування, а також об’єднанню фахівців у цій сфері,підвищення ролі та авторитету медичних працівників в країні і за її межами, захисту прав, свобод та законних інтересів членів Асоціації, розвитку охорони здоров’я та забезпечення високого рівня медичних послуг і здоров’я нації.

4.2. Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні завдання:

4.2.1. Сприяння професійному розвитку медичних працівників;

4.2.2. Сприяння розвитку та підвищенню рівня додипломної та післядипломної медичної освіти;

4.2.3. Підготовка медичних працівників відповідно до Європейських програм;

4.2.4. Організація професійних семінарів, курсів, конференцій та інших професійних заходів;

4.2.5. Сприяння та підтримка високих стандартів рівня якості медичної допомоги;

4.2.6. Участь у підготовці та обговоренні законодавчих актів у галузі охорони здоров’я та в суміжних сферах;

4.2.7. Підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері охорони здоров’я, стратегії розвитку, підготовці та реалізації реформ охорони здоров’я;

4.2.8. Розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом з іноземними медичними асоціаціями;

4.2.9. Співпраця з науковими організаціями, медичними навчальними закладами, організаціями, компаніями, асоціаціями, об’єднаннями тощо в Україні та за кордоном;

4.2.10. Розробка інструкцій, посібників та інших медичних матеріалів щодо якості медичної допомоги;

4.2.11. Розробка етичних принципів у медицині;

4.2.12. Розробка медико - етичного кодексу, моніторинг поведінки лікарів і прийняття необхідних заходів з метою запобігання порушенням цього кодексу;

4.2.13. Розгляд випадків невірної етичної та професійної поведінки медичних працівників і розробка рекомендацій з метою запобігання порушенням цього кодексу;

4.2.14. Допомога медичним працівникам при складанні їх контрактів з органами медичного страхування та роботодавцями;

4.2.15. Публікація і видання друкованих матеріалів;

4.2.16. Випуск безкоштовних для членів Організації медичних журналів, публікація книжок та інших інформаційних матеріалів;

4.2.17. Організація постійної консультативної допомоги членам Організації;

4.2.18. Вдосконалення системи підготовки та підвищенню кваліфікації медичних працівників;

4.2.19. Проведення освітньої, культурної та наукової діяльності, організація дозвілля медичних працівників;

4.2.20. Сприяння високому рівню медичного обслуговування;

4.2.21. Сприяння підвищенню фінансування сфери охорони здоров'я;

4.2.22. Сприяння профілактиці захворювань;

4.2.23. Сприяння розвитку охорони здоров’я та забезпечення високого рівня медичних послуг та здоров’я нації;

4.2.24. Залучення фінансових ресурсів на цілі Організації;

4.2.25. Участі у дослідженнях, розробках тощо в сфері охорони здоров’я в межах законодавства України;

4.2.26. Вирішення інших завдань, що не суперечать нормам законодавства і цьому Статуту.

4.3. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Організація має право:

4.3.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

4.3.2. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

4.3.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

4.3.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4.3.5. брати участь в порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

4.3.6. брати участь в порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

4.3.7. проводити мирні зібрання;

4.3.8. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні;

4.3.9. поширювати інформацію щодо змін у законах та підзаконних актах, сприяти підвищенню рівня правової культури громадян;

4.3.10. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

4.3.11. брати участь в організації наукової, освітньої діяльності, організовувати та проводити теоретичні та науково-практичні конференції, диспути, тематичні «круглі столи», інші заходи;

4.3.12. проводити незалежні соціологічні опитування з питань значимих для діяльності Організації та її членів;

4.3.13. брати участі у дослідженнях, розробках тощо в сфері охорони здоров’я в межах законодавства України;

4.3.14. створювати експертні групи;

4.3.15. співпрацювати з науковими організаціями, медичними навчальними закладами, організаціями, компаніями, асоціаціями, об’єднаннями тощо в Україні та за кордоном;

4.3.16. залучати грошові кошти та майно;

4.3.17. направляти за кордон і в межах території України у відрядження для стажування й перепідготовку працівників та членів Організації інших спеціалістів, а також для навчання, ознайомлення з досвідом організацій та діяльності фірм, підприємств, кооперативів, малих підприємств, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

4.3.18. здійснювати інші права, не заборонені законом

 

5. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членом Організації може бути громадян України, іноземець та особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах, який досяг 18 років, є медичним працівником, поділяє мету (цілі) та завдання Організації, визнає та виконує положення цього Статуту, відповідає вимогам та прийнятий до Організації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Організації, а також своєчасно сплачує членські та інші внески. Членство в Організації здійснюється на недискримінаційних засадах.

Організація є вільною для вступу (виходу) членів.

Засновники Організації є її членами з дати державної реєстрації Організації.

5.2. Порядок прийому до членів Організації.

5.2.1. Прийом нових Членів до Організації здійснюється на підставі поданої заяви з урахуванням висновків Виконавчого директора та затверджується Президентом.

5.2.2. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви заявника на ім’я Виконавчого директора. До заяви додаються документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам щодо членства в Організації, які передбачені Положенням про членство. Організація має право вимагати у заявника додаткові документи, передбачені Положенням про членство.

5.2.3. У випадку, якщо заявник має право на знижку, передбачену Положенням про членські внески, такий заявник повинен додати до заяви документи, що підтверджують його право на знижку.

5.2.4. Заява за встановленою формою з доданими документами надсилається листом до Організації або подається до Організації особисто.

5.2.5. Виконавчий директор у десятиденний термін з дати отримання заяви готує свій висновок та рішення щодо можливості прийому заявника до Організації для затвердження рішення про прийом до Організації Президентом.

5.2.6. Висновок Виконавчого директора враховується при затвердженні Президентом рішення про прийом або відмову у прийомі до Організації, але не є вирішальним.

5.2.7. Рішення про відмову у прийомі до Організації має бути мотивованим. Таке рішення може бути оскаржене заявником до Правління. Рішення Правління є остаточним.

5.2.8. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати затвердження Президентом рішення про прийом заявника до Організації Виконавчий директор направляє заявнику повідомлення про прийом до Організації та сплату вступного внеску.

5.2.9. Члену Організації видається посвідчення члена. Зразок такого посвідчення затверджується Правлінням.

5.2.10. У випадку втрати посвідчення члену Організації за його письмовою заявою видається дублікат посвідчення з відміткою «Дублікат». За видачу дублікату посвідчення Член Організації має сплатити збір, розмір якого встановлюється Положенням про членські внески.

5.2.11. Облік членів Організації здійснюється Виконавчим директором.

5.2.12. На кожного члена Організації ведеться картка персонального обліку згідно форми, затвердженої Правлінням. Додатково ведеться електронний облік членів згідно форми, затвердженої Правлінням.

5.2.13. Право участі в Організації не може бути передано третім особам, окрім випадків представництва за довіреністю

5.3. Розмір та порядок сплати членами вступних та членських внесків визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується Правлінням.

5.4. Членство в Організації припиняється у випадках:

5.4.1. Добровільного припинення членства в Організації відповідно до поданої заяви.

5.4.2. Виключення з членів Організації.

5.4.3. Автоматичного припинення членства в Організації у випадках, передбачених Статутом Організації та положеннями Організації.

5.5. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Організації. У випадку добровільного припинення членства рішення щодо такого припинення не вимагається. Датою припинення членства є дата отримання заяви Організацією.

5.6. Члена Організації може бути виключено з Організації рішенням Правління у ¾ голосів присутніх на засіданні за поданням Виконавчого директора або Президента за наявності однієї з наступних підстав:

5.6.1. Виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації.

5.6.2. Невиконання статутних обов'язків, не сплату членських внесків, у тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління або порушення правил і норм, прийнятих Загальними зборами членів Організації, Правлінням або Президентом, які є обов'язковими для всіх членів Організації.

5.6.3. Поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Організації та/або його Членам.

5.7. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

5.7.1. Смерті Члена Організації.

5.8. У разі припинення членства в Організації, крім автоматичного припинення членства відповідно до п. 5.7.1 цього розділу, особа має право повторно вступити до Організації на умовах, передбачених Статутом Організації та Положенням про членство.

5.9. Рішення про відмову у прийомі до Організації або виключення з Організації може бути оскаржене до Правління протягом 3 (трьох) місяців з дня, коли особа дізналась про відмову у прийомі до Організації. Заява про оскарження рішення складається в довільній формі з викладенням фактів, які дозволять встановити обставини справи.

5.10. Заява про оскарження рішення розглядається протягом 3 (трьох) місяців.

5.11. Рішення Правління є остаточним та направляється заявнику протягом 10 (десяти) календарних днів з дня прийняття рішення.

5.12. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з Організації або автоматичного припинення членства вносяться відповідні зміни до реєстру членів.

5.13. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

5.14. Правила та процедура прийняття та виходу, встановлення відзнак та заохочень передбачені Положенням про членство.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Члени Організації мають право:

6.1.1. Брати участь в управлінні Організацією у порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Організації.

6.1.2. Обирати та бути обраними до органів Організації.

6.1.3. Брати участь у роботі структурних підрозділів Організації, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Організації.

6.1.4. Брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Організації.

6.1.5. Голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах членів Організації, вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів відповідно до їх компетентності.

6.1.6. Користуватися послугами та привілеями Організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організації.

6.1.7. Одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Організації.

6.1.8. Надавати пропозиції щодо розгляду на Загальних зборах членів Організації будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації.

6.1.9. Одержувати інформацію про діяльність Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних. Мати доступ до фінансових та інших звітів Організації.

6.1.10. Вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

6.1.11. У випадку саморозпуску / реорганізації Організації отримати майно, тимчасово передане останній на договірних засадах.

6.1.12. Члени Організації мають право бути членами інших об’єднань та організацій.

6.1.13. Члени Організації мають інші права, передбачені чинним законодавством, документами Організації, а також рішеннями Загальних зборів членів Організації.

6.2. Члени Організації зобов'язані:

6.2.1. Дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Загальних зборів членів Організації, Правління та інших органів Організації, які є обов'язковими для членів Організації та відповідають чинному законодавству України.

6.2.2. Своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Положенням про членські внески.

6.2.3. Брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, всіляко сприяти Організації у її діяльності.

6.2.4. Не вчиняти дій, що дискредитують Організації.

6.2.5. Інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту.

6.2.6. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

 

7. КЕРІВНІ ОРГАНИ, ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ

7.1. Управління Організацією здійснюють:

 • Загальні збори членів Організації.
 • Правління Організації.
 • Президент Організації.
 • Виконавчий директор Організації.

7.2. Загальні збори членів Організації

7.2.1. Загальні збори членів Організації є вищим органом Організації.

7.2.2. Для заснування Організації скликаються Установчі загальні збори засновників Організації, брати участь на яких мають право усі засновники Організації.

7.2.3.Установчі загальні збори засновників Організації:

7.2.3.1. Приймають рішення про створення Організації.

7.2.3.2. Затверджують Статут Організації.

7.2.3.3. Вперше обирають Президента та членів Правління, у подальшому Президент та члени Правління обираються на Загальних зборів членів Організації.

7.2.3.4. Вперше обирають Виконавчого директора, у подальшому Виконавчий директор обирається Правлінням.

7.2.3.5. Затверджують заходи щодо реєстрації та початку діяльності Організації.

7.2.4. Рішення Установчих загальних зборів засновників Організації приймаються одноголосно.

7.2.5. Брати участь у чергових (позачергових) Загальних зборах членів Організації мають право всі Члени Організації.

7.2.6. Президент та Члени Правління Організації є делегатами (членами Загальних зборів членів Організації) за посадою.

7.2.7. Чергові Загальні збори членів Організації скликаються Правлінням Організації не рідше 1 (одного) разу на рік. Формою роботи Загальних зборів членів Організації є засідання.

7.2.8. Позачергові Загальні збори членів Організації скликаються на письмову вимогу Президента, Правління або не менше 20% (двадцяти відсотків) членів Організації.

7.2.9. Про скликання чергових Загальних зборів членів Організації Члени Організації повідомляються не пізніше, ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів в порядку, що визначається Правлінням.

7.2.10. Про скликання позачергових Загальних зборів членів Організації Члени Організації повідомляються не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати його проведення в порядку, що визначається Правлінням.

7.2.11.Повідомлення про скликання Загальних зборів членів Організації повинно містити дату, час, місце проведення та порядок денний.

7.2.12. Загальні збори членів Організації вважаються правомочним, якщо на них бере участь не менше половини Членів Організації.

7.2.13.Рішення Загальних зборів членів Організації приймаються відкритим або, за рішенням Загальних зборів членів Організації, таємним голосуванням, простою більшістю голосів зареєстрованих на Загальних зборах, крім рішень щодо змін до Статуту Організації, розпорядження майном на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, та рішень щодо саморозпуску / реорганізації Організації, які приймаються у 3/4 (три четверті) членів Загальних зборів, присутніх на Загальних зборах.

Головує на Загальних зборах членів Організації Президент. У випадку відсутності Президента на Загальних зборах головує Виконавчий директор.

7.2.14. Загальні збори членів Організації мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації.

7.2.15. До виключної компетенції Загальних зборів членів Організації належить прийняття рішень з наступних питань:

7.2.15.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації.

7.2.15.2. Затвердження змін та доповнень до Статуту Організації.

7.2.15.3. Обрання членів Правління.

7.2.15.4. Обрання Президента.

7.2.15.5. Розгляд та затвердження звітів Організації, включаючи звіти Президента, Правління про виконану роботу та результати проведених перевірок.

7.2.15.6. Зміна найменування Організації.

7.2.15.7. Розпорядження майном Організації в межах, передбачених Статутом.

7.2.15.8. Участь Організації в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб.

7.2.15.9. Створення і припинення відокремлених підрозділів Організації.

7.2.15.10. Внесення та розгляд пропозицій щодо Положення про Правління, внесення змін та доповнень.

7.2.15.11. Саморозпуск (припинення) та реорганізація Організації.

7.2.16. Представники членів Організації призначаються ними на постійній основі або на визначений строк. Член Організації має право замінити свого представника, попередивши про це письмово Організацію. Повноваження представника повинні бути підтверджені відповідним чином засвідченою довіреністю. Член Організації може передати свої повноваження на Загальних зборах членів Організації іншому члену або представникові іншого члена Організації.

7.2.17. Члени Організації (їх представники), які беруть участь у засіданні Загальних зборів членів Організації, реєструються перед початком Загальних зборів членів Організації.

Загальні збори членів Організації відкриває Президент Організації, після чого обираються Секретар Загальних зборів членів Організації. Реєстраційні списки та протокол Загальних зборів членів Організації підписує Президент та секретар Загальних зборів членів Організації. Витяг з протоколу, книга протоколів Загальних зборів членів Організації повинні надаватися будь-кому з членів Організації за його письмовою вимогою на ім’я Виконавчого директора.

7.3. Правління Організації

7.3.1. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Організації. Правління Організації підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам членів Організації.

7.3.2. До складу Правління входять Президент, який є членом Правління за посадою, та члени Правління.

7.3.3. Члени Правління Організації, окрім Президента, обираються Загальними зборами членів Організації строком на 2 (два) роки. Кiлькiсть членiв Правління (включаючи Президента)визначається Установчими загальними зборами Організації. У подальшому кiлькiсть членів правління може змiнюватись(визначатись)Загальними зборами членів Організації

7.3.4. Член Правління може в будь-який час подати у відставку, яка приймається Президентом Організації. Відповідна заява подається на ім’я Президента Організації.

7.3.5. Члени Правління, термін повноважень яких закінчився, зберігають свої посади та повноваження до обрання нових членів Правління.

7.3.6. На засіданнях Правління головує Президент. У випадку відсутності Президента Правління обирає Головуючого.

7.3.7. До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Організації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів членів Організації.

7.3.8. До компетенції Правління належить:

7.3.8.1. Розробка пропозиції щодо основних напрямків роботи Організації.

7.3.8.2. Скликання чергових та позачергових Загальних зборів членів Організації.

7.3.8.3. Призначення Виконавчого директора Організації.

7.3.8.4. Підготовка та затвердження Положень про Правління та інших положень Організації, а також змін до них.

7.3.8.5. Забезпечення та контроль виконання рішень Загальних зборів членів Організації.

7.3.8.6. Затвердження порядку повідомлення членів Організації про скликання Загальних зборів членів Організації, організація підготовки Загальних зборів членів Організації.

7.3.8.7. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів Організації.

7.3.8.8. Визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків, затвердження відповідного положення.

7.3.8.9. Затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання.

7.3.8.10. Затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Організації.

7.3.8.11. Підготовка та подання доповідей щодо діяльності Організації та виконання бюджету Організації.

7.3.8.12. Затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Організації.

7.3.8.13. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх документів Організації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів членів Організації.

7.3.8.14. Прийняття рішень за результатами розгляду скарг щодо участі у Організації.

7.3.8.15. Затвердження зразків печаток та штампів, бланків, а також зразка посвідчення члена Організації.

7.3.8.16. Розгляд та затвердження символіки Організації.

7.3.8.17. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до статуту Організації.

7.3.8.18. Прийняття рішень про укладення (підписання) від імені Організації угод, договорів, контрактів у будь якій валюті, ціна (вартість) якого (яких) перевищує суму еквівалентну 150000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень за офіційним курсом встановленим Національним банком України на день укладання такої угоди, договору, контракту.

7.3.8.19. Інші повноваження, віднесені до компетенції Правління цим Статутом або рішеннями Загальних зборів членів Організації.

7.3.9. Рішення Правління приймаються на засіданнях Правління або методом опитування (письмового чи електронного).

7.3.10. Чергові засідання Правління проводяться не рідше одного разу на 3 (три) місяці. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Президента або Виконавчого директора, або не менше, ніж 50% членів Правління.

7.3.11.  Про чергове засідання Правління його члени мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного.

7.3.12.  Повідомлення про позачергове засідання Правління, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного.

7.3.13.  Члени Правління мають право брати участь у засіданнях особисто. В разі неможливості бути присутнім член Правління може надіслати свого представника, чиї повноваження підтверджуються довіреністю. Уповноважений представник має право голосу, який враховується при підрахунку кворуму та голосів.

7.3.14.  Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Президент Організації або інша особа, яка головує на засіданні.

7.3.15.  У випадку проведення опитування рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів Правління. Члени Правління повинні проголосувати у термін, що не перевищує 7 (семи) робочих днів з дати надсилання питання.

7.3.16.  Прийняті Правлінням рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються Президентом або особою, що його заміщує, та секретарем засідання і зберігаються в порядку, визначеному Правлінням. На підставі прийнятих рішень Виконавчий директор Організації видає розпорядження та накази, що є обов’язковими до виконання всіма посадовими особами, працівниками та членами Організації.

7.3.17.  Члени Правління здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Організації компенсацію пов’язаних з цим витрат.

 

7.4. Президент Організації

7.4.1. Вперше Президент обирається Установчими загальними зборами засновників Організації. В подальшому Президент обирається Загальними зборами членів Організації серед його членів шляхом рейтингового голосування терміном на 2 (два) роки.

7.4.2. Президент Організації очолює Правління.

7.4.3. Президент звітує про результати своєї роботи та роботи Правління на чергових Загальних зборах членів Організації.

7.4.4. Президент забезпечує діяльність Організації та контролює роботу Виконавчого директора між зборами Правління.

7.4.5. В межах своєї компетенції Президент:

7.4.5.1. Забезпечує загальне керівництво діяльністю Організації та Правління щодо реалізації статутної мети та завдань Організації.

7.4.5.2. Головує на чергових і позачергових Загальних зборах членів Організації та засіданнях Правління.

7.4.5.3. Має право скликати позачергові засідання Правління.

7.4.5.4. Має право скликати позачергові Загальні збори членів Організації.

7.4.5.5. Затверджує рішення щодо прийому до Організації.

7.4.5.6. За погодженням з Правлінням Організації вводить до штату посаду Віце-президента Організації, кандидатура якого погоджується з Правлінням та визначає розмір і порядок оплати праці.

7.4.5.7. Виконує інші функції, що випливають з цього Статуту, положень Організації та чинного законодавства України.

7.4.6. Президент, термін повноважень якого закінчився, зберігає свою посаду та повноваження до обрання нового Президента.

 

7.5. Виконавчий директор Організації

7.5.1. Виконавчий директор є одноособовим виконавчим органом Організації, який має право представляти Організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Організації. Виконавчий директор обирається Правлінням терміном на 2 (два) роки з правом встановлення випробувального терміну. У своїй діяльності Виконавчий директор підзвітний та підконтрольний Президенту Організації та Правлінню Організації.

7.5.2. В межах своєї компетенції Виконавчий директор:

7.5.2.1. Забезпечує керівництво діяльністю Організації щодо реалізації статутної мети та завдань Організації.

7.5.2.2. Представляє Організацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діє від імені Організації без довіреності та вчиняє від імені Організації юридично значущі дії.

7.5.2.3. Має право підписувати будь-які документи від імені Організації у межах повноважень передбачених Статутом.

7.5.2.4. Самостійно приймає рішення та підписує від імені Організації угоди, договори, контракти, у будь якій валюті, ціна (вартість) якого (яких) не перевищує суму еквівалентну 150000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень за офіційним курсом встановленим Національним банком України на день укладання такої угоди, договору, контракту.

7.5.2.5. Підписує затверджені Загальними зборами членів Організації зміни та доповнення до Статуту.

7.5.2.6. Забезпечує координацію діяльності Організації.

7.5.2.7. Готує висновок та рішення щодо можливості прийому заявника до Організації для затвердження рішення про прийом до Організації Президентом.

7.5.2.8. Організовує виконання рішень Правління та Загальних зборів членів Організації.

7.5.2.9. Забезпечує контроль за дотриманням членами Організації Статуту та обов’язкових для них рішень органів Організації.

7.5.2.10. Забезпечує контроль за залученням нових членів до Організації.

7.5.2.11. Надає Правлінню квартальний звіт про надходження та витрачання коштів.

7.5.2.12. Організовує залучення коштів та майна з джерел, визначених Статутом Організації, для реалізації її статутної мети та завдань.

7.5.2.13. Вирішує інші питання оперативно-господарської діяльності Організації.

7.5.2.14. Видає та відміняє довіреності;

7.5.2.15. Виконує інші функції, що випливають з цього Статуту, Положень Організації та чинного законодавства України.

7.5.3. Виконавчий директор Організації може мати заступників. Заступники призначаються Виконавчим директором Організації самостійно. На час відсутності Виконавчого директора Організації його обов'язки виконує один з заступників Виконавчого директора Організації за його рішенням. Заступники виконують обов’язки у межах повноважень Виконавчого директора.

7.5.4. Виконавчий директор Організації є посадовою особою Організації, яка без довіреності діє від її імені, представляє Організацію у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, кооперативами, громадськими та іншими організаціями та господарськими товариствами, а також з іноземними організаціями, фірмами, підприємствами, громадянами України та іноземних держав, призначає та звільняє членів трудового колективу, укладає трудові та цивільно-правові договори, видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Організації, керує їх діяльністю забезпечує розгляд процедурних питань, які надходять від членів Організації та здійснює інші функції, передбачені Статутом та положеннями Організації.

 

7.6. Порядок звітування керівних органів перед членами Організації

7.6.1. Враховуючи, що Організаціє здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління Організацією, а також не втручання органів державної влади інших державних органів, органів АР Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність Організації, то керівні органи зобов'язанні звітувати перед членами Організації на Загальних зборах членів Організації з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації. Розгляд та затвердження звітів, відповідно до п. 7.2.15.5 цього Статуту, здійснюється із періодичністю не менше 1 (одного) разу на рік.

7.6.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

7.6.3. Усі керівні органи Організації мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

7.6.4. Виконавчий директор Організації має забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про діяльність керівних органів, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

 

7.7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації

7.7.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність Президента / Виконавчого директора, Правління або Загальних зборів членів Організації шляхом подання письмової скарги, а саме:

7.7.1.1. На дії, бездіяльність або рішення Президента та/або Виконавчого директора - скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Президента та/або Виконавчого директор дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів членів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Президента та/або Виконавчого директора дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

7.7.1.2. На дії, бездіяльність або рішення члена Правління - скарга подається до Президента та Виконавчого директора, які зобов'язані розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом та Виконавчим директором - повторна скарга подається до Загальних зборів членів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.7.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах членів Організації, є підставою для скликання таких Загальних зборів членів Організації протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

7.7.3. Скарги на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів членів Організації подаються до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 

8. ПРАЦЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇЇ ОПЛАТА, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

8.1. Правління Організації створює штат та затверджує штатний розклад Організації.

З метою залучення на роботу високопрофесійних працівників до Організації можуть прийматись на роботу за сумісництвом працівники, що працюють за основним місцем роботи в науково-дослідних установах, вищих учбових закладах, підприємствах, установах та організаціях тощо.

В разі необхідності в додаткових кадрах для виконання разових робіт мають право залучатись до роботи українські та іноземні спеціалісти, а також виробничі, творчі та інші колективи. Відносини з такими особами ґрунтуються на підставі індивідуальних договорів, зокрема: договорів підряду, доручення, комісії, трудових угод (контрактів) та інших форм угод, що передбачені трудовим або цивільним законодавством, з оплатою на договірних засадах.

8.2. У відповідності з чинним законодавством України Правління Організації затверджує розміри, форми та системи оплати праці, а також інші види доходів працівників з метою стимулювання працівників, підвищення якості та продуктивності їх праці, старанності при виконанні ними трудових функцій.

Оплата праці та преміювання працівників визначається їх особистим трудовим вкладом з урахуванням результатів роботи Організації і максимальними розмірами не обмежується.

8.3. Штатні працівники Організації підлягають соціальному і пенсійному страхуванню. Організація здійснює внески для соціального та пенсійного страхування в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

8.4. Трудовий колектив Організації становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Організації на підставі трудового договору, контракту або угоди.

8.5. Соціальні та трудові права працівників Організації гарантуються чинним законодавством.

Правління Організації може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

8.6. При прийомі на роботу між Організацією в особі її Виконавчого директора і працівниками, посадовими особами Організації укладається угода про конфіденційність, в якій передбачено матеріальну відповідальність та інші санкції за розголошення комерційних секретів Організації і конфіденційної інформації про її членів.

9. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Майно та кошти Організації належать їй на праві власності.

Організація має право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.

Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.

Організація відповідає по своїм зобов'язанням усім належним їй майном. Члени Організації не відповідають по зобов'язаннях Організації. Організація не відповідає по зобов'язаннях її членів.

9.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй Засновниками, членами Організації або державою в установленому порядку, набуте від вступних та поточних членських внесків, благодійних внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів.

9.3. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення мети її діяльності.

9.4. Діяльність Організації фінансується виключно за рахунок:

 • разових (вступних) і періодичних (членських) внесків членів Організації;
 • кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації та інших осіб;
 • пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надається Організації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 • 9.5. Як внески до Організації приймаються грошові кошти, а також майно, яке може бути використане Організацією для вирішення цілей поставлених Статутом та іншими її документами.

9.6. За особами, які дарують майно та кошти Організації, зберігається право контролю за цільовим використанням внесків.

9.7. Організація використовує кошти для виконання завдань, передбачених Статутом та на оплату праці штатних працівників. Грошові кошти Організації витрачаються відповідно до її завдань, а також відповідно до побажань осіб, які дарують.

9.8. Організація має право у встановленому порядку купувати, передавати організаціям, закладам, обмінювати, надавати безкоштовно у тимчасове безоплатне користування рухоме та нерухоме майно, обладнання, технічні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності. Організація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом. У власності Організації можуть бути також видавництва або підприємства.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Перевірку фінансової діяльності Організації здійснюють податкові та інші державні органи у межах їх компетенції, аудиторські організації.

10.2. Достовірність та повноту річного балансу і звітності Організації може підтвердити аудитор (аудиторська фірма).

10.3. Відповідальність за дотримання вимог законодавства несе Виконавчий директор Організації. Відповідальність за своєчасне подання бухгалтерської звітності покладено на головного бухгалтера Організації.

10.4. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Організації і завершується 31 грудня того ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.5. Організація здійснює бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Внесення змін до Статуту Організації є компетенцією вищого органу Організації – Загальних зборів членів Організації.

Будь-які зміни і доповнення до Статуту Організації здійснюють в письмовій формі і оформляють окремими додатками до них або шляхом викладення документів в новій редакції. Зміни та доповнення до Статуту Організації оформляють та реєструють відповідно до діючого законодавства України.

 

12. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Організація має право створювати на території України та за її кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків як на території України так і за її межами.

12.2. Філії та представництва діють на підставі внутрішніх положень про них, які затверджені у порядку, передбаченому цим Статутом.

12.3. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами й діють від імені Організації. Керівники філій та представництв призначаються Загальним зборами членів Організації.

12.4. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом Організації.

12.5. Керівник філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Організації з дотриманням та у відповідності до внутрішнього положення відповідного відокремленого підрозділу.

12.6. Керівник філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу має право діяти від імені Організації на підставі довіреності, виданої Виконавчим директором Організації.

13. САМОРОЗПУСК ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Припинення діяльності Організації здійснюють шляхом її саморозпуску або реорганізації. Реорганізація Організації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) відбувається за рішенням Загальних зборів членів Організації.

При реорганізації Організації, вся сукупність прав та обов'язків Організації переходить до її правонаступників.

13.2. Організацію саморозпускають:

 • після досягнення мети, поставленої при створенні Організації;
 • за рішенням Загальних зборів членів Організації.

13.3. Організація підлягає примусовому саморозпуску на підставі рішення суду.

13.4. Після прийняття рішення про саморозпуск Організації, призначають ліквідаційну комісію Організації.

З моменту призначення ліквідаційної комісії Організації до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна Комісія Організації повинна опублікувати в офіційних друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Організації і про порядок і строки подання претензії кредиторами. Ліквідаційна Комісія письмово повідомляє кредиторів і осіб, що мають з Організацією договірні відносини.

13.5. Ліквідаційна комісія Організації оцінює наявне майно Організації, виявляє її дебіторів і кредиторів та здійснює з ними розрахунки, складає ліквідаційний баланс, план та пред'являє їх для затвердження спеціально скликаним для цього Загальним зборам членів Організації.

13.6. У разі ліквідації Організації всі кошти та майно організації передають іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховують до доходу бюджету.

13.7. Майно, передане Організації Засновниками та членами у користування, повертають їм у натуральній формі.

13.8. Саморозпуск Організації вважають завершеним, а Організацію такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.