Про асоціацію

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ АСОЦІАЦІЇ

УСТАНОВЧІ ЗБОРИ:

 • Приймають рішення про створення Організації
 • Затверджують Статут Організації
 • Вперше обирають Президента та членів Правління, у подальшому Президент та члени Правління обираються на Загальних зборів членів Організації
 • Вперше обирають Виконавчого директора, у подальшому Виконавчий директор обирається Правлінням.
 • Затверджують заходи щодо реєстрації та початку діяльності Організації

ПРАВЛІННЯ ЗАТВЕРДЖУЄ:

 • Положення про Правління
 • Положення про членство
 • Положення про членські внески
 • Правлiння обирає виконавчого директора

Заява про набуття членства:

 • Виконавчий директор у 10-ий термін з дати отримання заяви готує свій висновок та рішення щодо можливості прийому заявника до Організації
 • Протягом 5-и робочих днів з дати затвердження Президентом рішення про прийом заявника до Організації Виконавчий директор направляє заявнику повідомлення про прийом до Організації та сплату вступного внеску
 • Видається посвідчення члена
 • Рішення про відмову у прийомі може бути оскаржене заявником до Правління протягом 3-х місяців
 • Заява про оскарження розглядається протягом 3-х місяців
 • Рішення Правління є остаточним

Вимоги до членів, розмір і порядок сплати членських внесків деталізуються у Положенні про членство та Положенні про членські внески, що затверджуються Правлінням

КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ:

Загальнi збори

ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ

 1. Визначення основних напрямків діяльності Організації.
 2. Затвердження змін та доповнень до Статуту Організації.
 3. Обрання членів Правління.
 4. Обрання Президента.
 5. Розгляд та затвердження звітів Організації, включаючи звіти Президента, Правління про виконану роботу та результати проведених перевірок.
 6. Зміна найменування Організації.
 7. Розпорядження майном Організації в межах, передбачених Статутом.
 8. Участь Організації в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб.
 9. Створення і припинення відокремлених підрозділів Організації.
 10. Внесення та розгляд пропозицій щодо Положення про Правління, внесення змін та доповнень.
 11. Саморозпуск (припинення) та реорганізація Організації.

ПРАВЛІННЯ:

 • Члени Правління, окрім Президента, обираються строком на 2-а роки
 • Чергові засідання Правління проводяться не рідше одного разу на 3-и місяці. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Президента або Виконавчого директора, або не менше, ніж 50% членів Правління.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОВНОВАЖЕННЯ:

 1. Прийняття рішень про укладення (підписання) від імені Організації угод, договорів, контрактів у будь якій валюті, ціна (вартість) якого (яких) перевищує суму еквівалентну 150000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень за офіційним курсом встановленим Національним банком України на день укладання такої угоди, договору, контракту.
 2. Скликання чергових та позачергових Загальних зборів.
 3. Призначення Виконавчого директора Організації.
 4. Підготовка та затвердження Положень про Правління та інших положень Організації, а також змін до них. Зокрема, визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків, затвердження відповідного положення.
 5. Затвердження бюджету, фінансового звіту та поточних планів діяльності Організації.
 6. Підготовка та подання доповідей щодо діяльності Організації та виконання бюджету Організації.
 7. Затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Організації.
 8. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх документів Організації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів членів Організації.
 9. Прийняття рішень за результатами розгляду скарг щодо участі у Організації.
 10. Затвердження зразків печаток та штампів, бланків, а також зразка посвідчення члена Організації.
 11. Розгляд та затвердження символіки Організації.

ПРЕЗИДЕНТ

Президент очолює Правління

КОМПЕТЕНЦІЯ

 1. Забезпечує загальне керівництво діяльністю Організації та Правління щодо реалізації статутної мети та завдань Організації.
 2. Головує на чергових і позачергових Загальних зборах членів Організації та засіданнях Правління.
 3. Має право скликати позачергові засідання Правління.
 4. Має право скликати позачергові Загальні збори членів Організації.
 5. Затверджує рішення щодо прийому до Організації.

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

Одноособовий виконавчий орган Організації, який має право представляти Організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Організації.

Виконавчий директор вперше обирається на Установчих зборах. Надалі обирається Правлінням терміном на 2-а роки.

Підзвітний та підконтрольний Президенту та Правлінню.

ОСНОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Забезпечує координацію діяльності Організації.
 2. Самостійно приймає рішення та підписує від імені Організації угоди, договори, контракти, у будь якій валюті, ціна (вартість) якого (яких) не перевищує суму еквівалентну 150000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень за офіційним курсом встановленим Національним банком України на день укладання такої угоди, договору, контракту.
 3. Представляє Організацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діє від імені Організації без довіреності та вчиняє від імені Організації юридично значущі дії.
 4. Має право підписувати будь-які документи від імені Організації у межах повноважень передбачених Статутом.
 5. Готує висновок та рішення щодо можливості прийому заявника до Організації для затвердження рішення про прийом до Організації Президентом.
 6. Організовує виконання рішень Правління та Загальних зборів членів Організації.
 7. Забезпечує контроль за дотриманням членами Організації Статуту та обов’язкових для них рішень органів Організації.
 8. Забезпечує контроль за залученням нових членів до Організації.
 9. Надає Правлінню квартальний звіт про надходження та витрачання коштів.
 10. Організовує залучення коштів та майна з джерел, визначених Статутом Організації, для реалізації її статутної мети та завдань – разом з тим, розпорядження за рішення Загальних зборів.
 11. Вирішує інші питання оперативно-господарської діяльності Організації.
 12. Видає та відміняє довіреності.

Може самостійно призначати заступників. Повноваження по розпорядженню коштами в сумі до 150000 гривень та видачі/відміні довіреностей заступникам не передаються.

Керівні органи звітують перед членами Організації з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації на Загальних зборах – не рідше 1 разу на рік.

Щорічний звіт підлягає оприлюдненню.

Організація має право створювати на території України та за її кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

Керівник філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Організації з дотриманням та у відповідності до внутрішнього положення відповідного відокремленого підрозділу.

Внутрішні положення затверджуються Правлінням.